Duyuru

Dernek Tüzüğü

REKREASYON DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1- DERNEĞİN ADI                               Rekreasyon Derneğidir

Derneğin Merkezi İstanbul’dadır ve bu

Husus değiştirilemez.

DERNEĞİN AMACI VE BU AMACI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN DERNEKÇE

SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

DERNEĞİN AMACI:

MADDE 2 – Derneğin amacı, üyelerinin günlük uğraşılarının dışındaki boş vakıtlerini

                        değerlendirmek, güzel sanatların çeşitli bölümlerinde çalışmalarını sağlamak

                        yeteneklerini ortaya çıkarmak, sportif faaliyetlerde bulunmaktır.

DERNEĞİN ÇALIŞMALARI

DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI VE BİÇİMLERİ

MADDE 3

                      1- Atölyeler kurmak

                      2- Sergiler açmak, yarışmalar düzenlemek

                      3- Kurs, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları yapmak

                      4- Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek

                      5- Konser, balo, yemekli toplantılar yapmak

                      6- Kültürel geziler düzenlemek,

                      7- Sportif uğraşlar için benzer kuruluşlardan yardım alır, gerekirse tesisler kurar

                      8- Dernek faaliyetleri için taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak

                      9- Dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şubeler açmak

DERNEĞİN KURUCULARININ AD VE SOYADLARI MESLEK VEYA SANATLARI

İKAMETGAHLARI VE TABİYETLERİ

MADDE 4 – Dernek 10 Haziran 1959 tarihinde, aşağıda kimlikleri ve ikamet yerleri belirtilen

                         Kişiler tarafından kurulmuştur.

                         Lerzan Bengisu   : Sanatçı. Taksim Meşelik Abdullah Sok  No: 3  T.C

                          Zerrin Tektaş       : Sanatçı. Şişli Ağabeydei hürriyet Cad. 72 / 6 T.C

                         Nazlı Tektaş         : Öğretmen. Şişli, Ihlamur yolu Ceylan Ap. 22 / 4 T.C

                         İnci Bir                  : Sanatçı. Moda Burnu 24 T.C

                         Fitnat Moralı       : Sanatçı. Yeşilyurt Ekim Sok. No: 3 T.C

                         Sıdıka Dermancı : Sanatçı. B.ada Güzeller Cad. No: 4 T.C

                         Naci Bengisu        : Doktor. Taksim Cumhuriyet Cad. Akay Ap.47 / 34  T.C

                        Necdet Yolver      : Avukat. Teşvikiye Kağıthane Cad. 13 / 3 Tan Ap. T.C

                        Ercüment Kamlık: Ressam. Moda Şükran Sok. 9 / 3  T.C

                        Fazıl Aysu             : Mimar. Harbiye Cumhuriyet Caddesi 199 / 4 T.C

                        Seniye Taylan      : Sanatçı. Bebek Bebek yolu 168 / 4 T.C

MADDE 5 – Dernek siyasetle meşgul olmaz.

DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİK İŞLEMLERİ, ÜYELİKTEN ÇIKARMA VE ÇIKARILMA

ŞEKİLLERİ :

DERNEĞE ÜYE OLMA:

MADDE 6Derneğe üye olmanın şartları :

                         A- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, onsekiz yaşını bitirmiş, ağır hapis

                               veya yüz kızartıcı suçlardan biri ile, dernekler yasasında kurulması yasaklanan

                               dernekleri kurmak, veya idare etmek suçlarından biri ile mahkum olmamak şartı ile

                               T.C. vatandaşı herkes derneğe üye olabilir.

                         B- A fıkrasındaki ehliyeti hağiz olanlardan derneğe üye olmak istiyenler, iki üyenin

                              tavsiyesi ve bir yazı ile Dernek Başkanlığına başvururlar. Yönetim kurulu, bir ay

                              içinde gerekli incelemeyi yapar, kararını verir, sonucu istekliye bildirir.

MADDE 7 – Derneğin Asil üye ve Onursal üye olmak üzere iki tür üyesi vardır.

                        Hiç kimse derneğe üye olmaya zorlanamaz.

                        Derneğe maddei manevi yardımı dokunanlar, yönetim kurulu kararı ile onursal

                        üyeliğe kabul edilir. Onursal üyelerin, Genel kurulda kararlara iştirak etmek, oy

                         kullanmak, seçmek ve seçilmek hakları yoktur. İstedikleri takdirde aidat vere-

                         bilirler veya bağış yapabilirler.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

MADDE 8 – Hiç kimse dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkına sahiptir. Dernek

                         Üyeleri diledikleri zaman ayrılma isteklerini yazılı olarak Yönetim Kurulu başkan-

                         lığına bildirmek suretiyle üyelikten ayrılabilirler. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim

                         Kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma,

                        Üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

DERNEKTEN ÇIKARILMA

MADDE 9 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller

                         1- Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

                         2- Verilen Görevlerden sürekli kaçınmak

                         3- Yazılı uyarılara rağmen üyelik aidatını iki yıl üst üste ödememek

                         4- Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak

                         5- Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

MADDE 10 – Üyeler yılda 10.- YTL aidat öderler

                           Giriş ödentisi 25.- YTL’dir.

                           Aidatlar Genel Kurulda belirlenir.

DERNEĞİN ORGANLARI :

MADDE 11 – Derneğin üç türlü organı vardır

                          1- Genel Kurul

                         2- Yönetim Kurulu

                         3- Denetleme Kurulu

GENEL KURUL:

MADDE 12 – Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

                           Dernek üyelerinin dernek faaliyetlerini, programlarını, bütçesini ve konularını

                           kararlaştırmak için toplanmasıdır. Genel kurul toplantıya Yönetim kurulunca

                            çağırılır. Aidat borcu bulunmayan her üyenin Genel kurulda bir oy hakkı vardır.

MADDE 13 – Genel kurulun yetkileri ve görevleri aşağıda sıralanmıştır.

                           a) Yönetim ve Denetleme kurullarını seçmek,

                            b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

                            c) Yönetim ve Denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim kurulunun

                                 ibrası.

                            d) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık bütçenin görüşülmesi ve kabulü

                            e) Derneğe gerekli taşınmaz mallarının satınalınması veya mevcut malların satılması

                                 için Yönetim kuruluna yetki verilmesi.

                            f) Derneğin Feshi

                            g) Yasalarda ve diğer mevzuatta belirtilen görevlerin yerine getirilmesi.

GENEL KURUL TOPLANTISI:

MADDE 14 –  Genel Kurul 2 yılda bir kasım ayın içinde yönetim kurulunca belirlenecek gün

                            yer ve saatte toplanır.

                          Genel Kurul:

                            1- Belli edilen zamanda olağan,

                            2- Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek

                                  üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine 30 gün içinde toplanır.

                            3- Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır. Yönetim kurulu, genel

                                  kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine Sulh

                                  Hukuk hakimi,  üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

ÇAĞRI USULÜ

MADDE 15 –  Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan

                            üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az

                            Onbeş gün önceden, günü, saati, yer, ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya

                            yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırılır.

                            Bu çağırıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci

                            Toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağıda belirtilir. İlk toplantı ile

                            İkinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

                            Toplantı çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri

                            bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk

                            Toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur.

                            İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde

                            yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara

                           göre yeniden çağırılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YETER SAYISI

MADDE 16 – Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği

                           ve derneğin feshi halinde üçte ikisinin katılışıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanama-

                           ması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk

                           aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları

                           üye tam sayısının iki katından az olamaz.

MADDE 17 – TOPLANTIYA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

                             Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır

                             bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik

                             belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek

                             görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen

                             listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

                             Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tesbit edilir. Toplantı

                             Yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri

                              tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca

                              bir tutanak düzenlenir.

                             Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili

                             ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.Toplantının yönetimi ve güvenliğinin

                             sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek

                             karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır.

                             Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

                             Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile

                             diğer konulardaki kararlar ise aksine bir karar alınmamışsa açık olarak oylanır.

                             Açık oylamada genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul

                             kararları toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Şu kadar ki, tüzük

                             değişikliği ve derneğin feshi kararları , ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki

                             çoğunluğu ile alınabilir.

                             Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan

                              başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve

                              diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı

                              bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde

                              teslim etmekten sorumludur.

MADDE 18 –  GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

                            Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

                            1- Dernek organlarının seçimi

                            2- Dernek tüzüğünün değiştirilmesi

                            3- Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun

                                  ibrası

                            4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek

                                 kabulü

                            5- Dernek için gerekli olan  taşınmaz malların kiralanması, satın alınması veya

                                  Mevcut taşınmaz malların satılması veya kiralanması hususunda yönetim

                                  kuruluna yetki verilmesi

                            6- Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetme-

                                 likleri inceleyip aynen veya değiştirerek onaylaması

                            7- Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilikler

                                 açmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi

                            8- Derneğin fesih edilmesi

                            9- Yönetim kurulunca teklif edilen diğer önerilerin incelenip karara bağlanması

MADDE 19 –  TOPLANTI YERİ

                            Genel kurul toplantıları, dernek merkezinin bulunduğu mahalden başka bir yerde

                             yapılamaz.

YÖNETİM KURULU

MADDE 20 –  Yönetim kurulu, Genel kurulsa  yedi asil, yedi yedek olmak üzere iki yıl için

                              gizli oyla seçilir.

                              Kurul, ilk toplantısında, iş bölümü yaparak, aralarından bir başkan, bir ikinci

                              başkan, bir sekreter ve bir muhasip seçer.

                              Asil üyelerden boşalan yerlere, yedek üyelerden en fazla oy alan sıra ile ödeve

                              çağırılır.

MADDE 21 -YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

                          1- Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına

                                yetki vermek

                         2- Gelir ve gider hesaplarına ilişkin hesapları yapmak ve gelecek döneme ait

                              Bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak

                         3- Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına

                              sunmak

                        4- Dernek adına gelir tahsil edecek kişileri, yetki süreleri de belirtilmek suretiyle

                             tesbit edip, yetki belgelerini düzenlemek;  yetki belgelerinin birer suretini

                            dernekler birimine vermek.

                        5- Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak veya kiralamak,

                             Derneğe ait taşınır veya taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek,

                            Kira sözleşmesi yapmak,

                       6- Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak

                       7- Genel kurul kararlarını uygulamak

                       8- Her faaliyet yılı sonunda Dernek beyannamesini doldurarak her takvim yılının

                           ilk dört ayı içinde mahallin mülki idare amirliğine vermek

                       9- Her faaliyet yılı sonunda derneğin yıllık bilanço ve yönetim kurulu çalışma-

                           larını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak

                      10- Bütçedeki fonlar ve maddeler arasında aktarmalar yapmak

                      11- Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususunda kara vermek

                      12- Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

MADDE 22 – Yönetim kurulu üyelerinin ödevleri : 

                           Başkan             : Derneği resmi makamlara ve üçüncü kişilere karşı temsil etmek

                           Başkan Vekili : Başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek

                            Sekreter           : Derneğin yazı işlerini yürütür. Dosyaları ve evrakları saklar.

                            Muhasip          : Derneğin hesap işlerini görür. Yasalarda yazılı defterleri tutar.

                                                         Yönetim kurulunca tesbit edilecek gelir fazlasını bir devlet

                                                         bankasına yatırmak

MADDE 23 –  Yönetim kurulunda üst üste üç toplantıya gelmeyen üye istifa etmiş sayılır.

                             Yerine yedek üye yirminci maddeye göre alınır.

                             Toplantılar, kurul üye sayısının yarısından bir fazlası ile açılır. Kararlar aynı şekilde

                             yarıdan bir fazla oyla verilir.

MADDE 24 – Yönetim kurulu, en az ayda bir defa, belirlenecek gün ve saatte merkezinde toplanır.

MADDE 25 – DENETİM KURULUNUN TEŞKİLİ, GÖREV VE YETKİLERİ

                            Denetim kurulu 3 asıl 3 yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.

                            En çok oy alan denetim kurulu başkanı olur. Denetim kurulu asil üyeliğinde

                            istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda

                            aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

                            Denetin kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleş-

                            tirilmesi için sürdüreceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet

                            gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne

                            uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tesbit edilen esas ve

                            usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir

                            rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

                            Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır. Yönetim kurulu, Denetim

                            kuruluna her hususta bilgi ve gerekli belgeleri vermek ve göstermekle yükümlüdür.

MADDE 26 – BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

                            Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

                            Genel Kurul Sonuç Bildirimi

                            Olağan veya olağan üstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde,

                            Yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri

                            içeren ” Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı

                            tarafından mülki idare amirliğine bildirilir.

                            Genel Kurul Sonuç Bildirimine;

                             1- Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel

                                  kurul toplantı tutanağı örneği,

                             2- Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski

                                  şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca

                                  imzalanmış örneği eklenir.

                              Taşınmazların Bildirilmesi

                              Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde

                              “Taşınmaz Mal Bildirimi” ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

                               Yurt dışından Yardım Alma Bildirimi

                               Dernek tarafından, yurt dışından yardım alınacak olması durumunda yardım

                               alınmadan önce “Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak

                               doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

                               Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili

                               Bildirim;

                               Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile

                               yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği

                              “Proje Bildirimi” ne eklenerek, protokol tarihini izliyen bir ay içinde dernek

                               merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

                               Değişiklerin Bildirilmesi

                               Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik ” Yerleşim Yeri Değişiklik

                               Bildirimi” genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen

                               değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak

                               suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün için mülki idare amirliğine bildirilir.

MADDE 27 –  DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI

                             1- Üye aidatı : Üyelerden alınacak yıllık aidat borcu genel kurulda belirlenir.

                             2- Giriş ödentisi ayrıca alınır. Bu miktarı arttırmaya veya eksiltmeye genel

                                  kurul yetkilidir.

                             3- Gerçek ve Tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar

                             4- Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil,

                                  konser, sergi, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

                             5- Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

                             6- Yardım toplama hakkındaki mevzuaat hükümlerine uygun olarak toplanacak

                                  bağış ve yardımlar

                              7- Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek

                                   amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar

                              8- Diğer gelirler.

MADDE 28 – DERNEĞİN DEFTER TUTMA ESAS VE USULLERİ VE TUTULACAK

                            DEFTERLER: 

                            a) İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uygulanacak esaslar

                            1 – Karar Defteri

                            2- Üye kayıt defteri

                            3- Evrak kayıt defteri

                            4- Demirbaş defteri

                            5- İşletme hesabı defteri

                            6- Alındı belgesi kayıt defteri

                            b) Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar

                            1 – (a) bendinin 1,2,3 ve 6 ncı bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında

                                  defter tutulması durumunda tutulur.

                            2- Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri

                            DEFTERLERİN TASDİKİ

                            Dernekte tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il

                            Dernekler Müdürlüğü’ne veya noter tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına

                            sayfalar bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak,

                            Bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin

                            kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi

                            zorunludur.

                           GELİR TABLOSU VE BİLANÇO DÜZENLEMESİ

                          Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu

                          itibariyle sonuçlarına ilişkin ” Dernek Beyannamesi ” dernek yönetim kurulu

                          tarafından doldurularak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı

                          tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

MADDE 29 –  DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

                             Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim

                             yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.

                             Genel kurul, yönetim kurulu  veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim

                             yapılmış olması, denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin

                             denetimi gerçekleştirilir.

MADDE 30- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

                           Derneği ödeme güçlüğüne düşürmemek amacıyla, kredili mal alımları veya

                            nakit borçlanma yapılamaz.

MADDE 31 – TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

                           Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği

                           yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunana üyelerin 2 / 3 çoğunluğu

                           aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda

                           ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim

                           ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği

                           için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan üyelerin oylarının 2 /3′ dür.

                           Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

MADDE 32 – DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

                            Dernek genel kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda

                            fesih konusunun görüşebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin

                            2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının

                            ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya

                            katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından

                            az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu

                            toplantıya katılan üyelerin oylarının 2/3 ‘ üdür. Genel kurulda fesih oylaması

                            açık olarak yapılır.

TASFİYE İŞLEMLERİ

                            Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi

                            son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere,

                            feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin

                            kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.

                           Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin, para, mal ve haklarının tasfiyesi

                           işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Alacakların

                           tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları,

                           Ressamlar Derneği’ne devredilir.

                           Tasfiyeye ait tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki

                           idari amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay

                           içinde tamamlanır.

                           Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını

                           müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek

                           merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya Tasfiye

                           Tutanağının da eklenmesi zorunludur.

                           Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri

                           saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir.

                           Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

MADDE 33- HÜKÜM EKSİKLİĞİ

                           Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu

                           kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın

                           dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.